ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

На основу члана 24. Статута Завода за заштиту споменика културе Краљево бр. 1930/1 од 24.10.2019. и на основу Одлуке Управног одбора број: 2051/1  од 28.11.2019 . године,  Управни одбор Завода за заштиту споменика културе  Краљево  расписује

            ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ                                              СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

 

На конкурс за избор директора Завода за заштиту споменика културе  Краљево , може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

 • високo образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године).
 • да има најмање пет година радног искуства у струци;
 • да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
 • познавање једног светског језика;
 • држављанство Републике Србије;
 • општа здравствена способност.

Кандидат уз пријаву подноси следеће доказе:

 • предлог програма рада и развоја Завода за период од четири године;
 • диплому о стеченој стручној спреми;
 • оверену потврду послодавца, оверену копију решења или уговора/анекса уговора о раду којима се потврђује радно искуство у области заштите културног наслеђа,
 • биографију са библиографијом својеручно потписану која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
 • уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
 • уверење да кандидат није правноснажно осуђиван, издато после дана објављивања конкурса;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • фотокопију личне карте;
 • доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење издато од стране здравствене установе регистроване за издавање уверења;
 • доказ о знању страног језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда установе или школе страних језика и сл.) ;

Докази из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:

1) да поседује искуство у раду на пословима заштите непокретних културних добара;

2) квалитет предложеног програма рада и развоја Завода, из поднете конкурсне документације.

Управни одбор ће у року од 30 дана од дана завршетка конкурса обавити разговоре са кандидатима и саставити образложен предлог листе кандидата са мишљењем и записником о обављеном разговору доставити министарству надлежном за послове културе.

Директора Завода за заштиту споменика културе Краљево именује Влада Републике Србије на период од четири године на основу предлога Управног одбора Завода, који је претходно прихваћен од стране министарства надлежног за послове културе.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „Kонкурс за избор директора“ достављају се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36000 Краљево,  Цара Лазара 24, радног дана од 07 – 12 часова, у року од 15 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање и биће одбачене.

Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон  036/331-866 контакт особа је Марија Алексић Чеврљаковић.

Овај унос је објављен под НАСЛОВНА. Забележите сталну везу.