ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО
Адреса: ЦАРА ЛАЗАРА 24, 36000 КРАЉЕВО
Телефон: 036/331-866; 331-575;
e-mail: office@zzskv.rs; zahtevi@zzskv.rs; zzzskv@gmail.com,
web: zzskv.rs
Радно време радним даном од 7.00 до 15.00
Oдговорно лице Директор
мр Катарина Грујовић Брковић, етнолог-анторполог
шифра делатности: 91.03
матични број: 07101104
ПИБ: 100239951
бр. рачуна: 840-69664-74