Основна делатност Завода за заштиту споменика културе Краљево

Основна стручна делатност Завода за заштиту споменика културе у Краљеву састоји се у следећим методолошким поступцима:

○ Истраживање терена, евиденција и документација културних добара
○ Вођење регистара по врстама културних добара и документације уз регистре
○ Утврђивање непокретних културних добара од изузетног и великог значаја
○ Учешће у изради и доношењу просторних и урбанистичких планова
○ Информативна и издавачка делатност
○ Израда пројеката и извођење истраживачких и заштитних радова

Поред наведених методолошких поступака Завод на основу чл. 65. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони, 99/2011 – др. закон, 6/2020 – др. закон и 35/2021 – др. закон) обавља и следеће:

○ Проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради целисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра,
○ Учесвује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова,
○ Објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима,
○ Израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом,
○ Остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара,
○ Обавља и друге послове утврђене Законом о културним добрима.

Категорије