Правни основ деловања Завода за заштиту споменика културе Краљево

Правни основ деловања Завода за заштиту споменика културе Краљево примарно је одређен Законом о културним добрима, а састоји се у примени следећих правних аката:

ЛЕГИСЛАТИВА – ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ РАД ЗАВОДА

– Закон о култури

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020 и 47/2021)

-Закон о културним добрима

(„Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони, 99/2011 – др. закон, 6/2020 – др. закон и 35/2021 – др. закон)

– Закон о планирању и изградњи

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020)

-Закон о општем управном поступку

(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

-Закон о класификацији делатности

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009)

– Закон о јавним службама

(„Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон)

– Закон о раду

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)

-Закон о пензијском и инвалидском осигурању

(„Сл. гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 86/2019)

-Закон о здравственом осигурању

(„Сл. гласник РС“, бр. 25/2019)

 

-Закон о запосленима у јавним службама

(„Сл. гласник РС“, бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020)

– Закон о јавним набавкама

(„Сл. гласник РС“, бр. 91/2019)

Закон о заштити узбуњивача

(„Сл. гласник РС“, бр. 128/2014)

-Закон о спречавању злостављања на раду

(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2010)

– Закон о платама у државним органима и јавним службама

(„Сл. гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008 – др. закони, 92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 – др. закон, 113/2017 – др. закони, 95/2018 – др. закони, 86/2019 – др. закони и 157/2020 – др. закони)

-Закон о запосленима у јавним службама

(„Сл. гласник РС“, бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020)

– Закон о безбедности и здрављу на раду

(„Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон)

– Закон о заштити од пожара

(„Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони)

-Закон о рачуноводству

(„Сл. гласник РС“, бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 – др. закон)

Закон о буџетском систему

(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)

-Уредба о буџетском рачуноводству

(„Сл. гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020)

-Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запосленима у јавним службама

(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002 – др. уредба*, 30/2002, 32/2002 – испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 19/2021 и 48/2021)

-Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара

(„Сл. гласник РС“, бр. 21/95)

-Правилник о начину вођења евиденције о непокретностима које уживају претходну заштиту

(„Сл. гласник РС“, бр. 19/95)

-Правилник о подацима који се уписују у регистар , начину вођења регистра и централног регистра непокретних културних добара и документацији о овим културним добрима

(„Сл. гласник РС“, бр. 30/95 и 37/95)

-Решење о утврђивању територије завода за заштиту споменика културе

(„Сл. гласник РС“, бр. 48/95)

-Правилник о начину вођења евиденције регистратурског материјала који ужива претходну заштиту

(„Сл. гласник РС“, бр. 28/96)

-Правилник о стављању ознака на непокретна културна добра

(„Сл. гласник РС“, бр. 51/96)

Посебан колективни уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

(„Сл. гласник РС“, бр.106/2018)

Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа („Сл. гласник РС“, бр. 76/2018)


Рад Завода регулишу и следећи општи акти и планови:

 • Статут
 • Правилник о организацији и систематизацији послова
 • Правилник о раду
 • Правилник о стручним звањима
 • Правилник о организацији буџетског рачуноводства
 • Правилник о набавкама
 • План јавних набавки
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду
 • Правила заштите од пожара
 • План интегритета
 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању
 • Листа категорија регистарског материјала са роковима чувања
 • Правилник о средствима личне заштите на раду
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Ценовник услуга које Регионални завод обавља за трећа лица

У свом раду  Завод за заштиту споменика културе Краљево се стара да спроводи међународне конвенције из области заштите наслеђа које је ратификовала Република Србија:

○ Конвенција о заштити светске културне и природне баштине
(Службени лист СФРЈ, број 56/74)

○ Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба
(Службени лист ФНРЈ, број 4/56)

○ Конвенција и мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својина културних добара
(Службени лист СФРЈ, број 50/73)

○ Европска конвенција о заштити археолошке баштине
(Службени лист СФРЈ, број 9/90)

○ Конвенција о заштити европског архитектонског блага
(Службени лист СФРЈ, број 4/91)

○ Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа
(Париз, 2003).

 • Европска конвенција о култури (Париз, 1954.)
 • Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба (Хаг, 1954.)
 • Конвенција о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својине културних добара (Париз, 1970.)
 • Конвенција о заштити светске културне и природне баштине (Париз, 1972.)
 • Конвенција о заштити архитектонског блага (Гранада, 1985.)
 • Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа (Валета, 1992.)
 • Конвенција о украденим или илегално извезеним предметима од културног значаја УНДИРОИТ (Рим, 1995.)
 • Европска конвенција о пределу (Фиренца, 2000.)
 • Конвенција ОУН о очувању нематеријалног културног наслеђа (Париз, 2003.)
 • Oквирна конвенција Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво (Фаро, 2005.)
Категорије