Захтев за добијање сагласности за постављање летњих башти

Документа потребна за подношење захтева за издавање сагласности за постављање летњих башти:

Правни основ – уговор о власништву или закупу локала
Сагласност секретаријата за саобраћај за текућу годину.
Графички приказ положаја летње баште, њених елемената, kao и одредница у висинском смислу у односу на етаже и фасадне елементе зграде, дрвореда и сл. у размери 1:100 или 1:50 ( НА ПОЛЕЂИНИ СЕ НАЛАЗИ ПРИМЕР КАКО ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИКАЗАТИ ЦРТЕЖ ЛЕТЊЕ БАШТЕ )

НАПОМЕНА:
Рок за издавање потребне сагласности је у законом прописаном року.

Сагласност се наплаћује једнократно по ценовнику Завода, а по утврђеној квадратури летње баште за коју је задужен Секретаријат за саобраћај.

Пример како је потребно приказати цртеж летње баште

Категорије