Захтев за издавање решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите (конзерваторски услови)

1. Овај захтев може поднети само онај ко приложи доказ о својини или праву коришћења објекта на који се захтев односи (у формулару правни основ).

2. При испуњавању формулара нарочито је важно прецизно дефинисати врсту жељене грађевинске интервенције на објекту.
У даљем тексту се дају дефиниције појмова преузете из члана 2 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/2003):

изградња објекта“ јесте скуп радњи који обухвата: претходне радове, израду техничке документације за изградњу објекта, контролу техничке документације, припремне радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор у току грађења објекта;

грађење“ јесте извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, уградња инсталација, постројења и опреме;

реконструкција“ јесте извођење грађевинских и других радова на објекту, којима се: врши доградња; утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају онструктивни елементи; мења технолошки процес; мења спољни изглед објекта; повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине; мења режим вода; утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности, добра које ужива претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторско-рестаураторских радова;

доградња“ јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини функционалну или техничку целину;

адаптација“ јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши промена организације простора у објекту, замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине;
санација“ јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности, добра које ужива претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторско-рестаураторских радова;

3. У прилогу захтева обавезно се мора доставити и документ под називом „Извод из плана“, кога треба прибавити од Секретатијата за урбанизам града Београда (одељење општине на којој де налази објекат на кога се захтев односи). Овај документ говори о томе шта је по важећим урбанистичким плановима предвиђено за Ваш објекат.

4. Такође је обавезно приложити фото-копију „копије катастарског плана“ кат. парцеле на којој се налази Ваш објекат (издаје Републички геодетски завод – служба за катастар).

5. Коначно, уз захтев је пожељно приложити и идејно решење, одговарајућу скицу или било који други графички или фото прилог којим се илуструје жељена грађевинска интервенција. Уколико Ваш захтев садржи овакав прилог, објективно се скраћује време његове обраде.

Напомена (важно)

У случају да желите да извршите инвестиционо-техничко одржавање објеката, потребно је да се Заводу обратите са молбом за давање сагласности за инвестиционо-техничко одржавање и приложите:
– правни основ ( власнички лист, уговор са Скупштином станара (Саветом зграде) оверен у суду, оверени уговор о купопродаји, уговор о закупу са сагласношћу закуподавца……)
– технички опис и предмер радова на инвестиционо-техничком одржавању

ПРЕУЗМИ ФОРМУЛАР
———————————

MS-Word PDF

———————————

Категорије