Пројекат ,,Голија – прелаз од планирања ка развоју“

Информација о пројекту

Голија-прелаз од планинарења ка развоју

Пројекат „Голија — прелаз од планирања ка развоју“ који се реализује током 2017. године има за циљ да створи услове за одрживи развој Парка природе „Голија“.

Средњерочни ефекти овог пројекта су изградња кључних инфраструктурних коридора неопходних за развој Голије, спровођење развојних политика у туризму, запошљавању, руралном развоју и екологији али и очување локалног природног и културног наслеђа.
Пројекат је иницирало Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије а реализацију спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге, имплементациони партнер развојног програма Европски ПРОГРЕС(1) који финансирају Европска унија и Влада Швајцарска. Вредност пројекта је 350.000 евра, од чега је учешће Европског ПРОГРЕСа 300.000, а Министарства 50.000 евра.
Реализација пројекта „Голија — прелаз од планирања ка развоју“ обухвата:

Израду планова детаљне регулације за инфраструктурне коридоре на територији свих пет локалних самоуправа(2) на подручју Парка природе „Голија“. Планови ћe омогућити решавање имовинско-правног статуса земљишта за јавне намене и омогућити издавање локацијских услова за изградњу инфаструктурних система.

Тренутни статус активности: планови су у фази спровођења јавног увида Нацрта планова.

Дефинисање модела општег управљања развојем Парка природе „Голија“ и унапређења локалног туризма. Заинтересоване стране договориће модел у складу са националним правним и институционалним оквиром, као и локалним контекстом.

Тренутни статус активности: потписан је уговор са конзорцијумом који треба да предложи моделе развоја Парка природе „Голија“ и управљања туристичком дестинацијом. Почетна анализа могућих модела управљања је у фази израде

Израда акционог плана за развој Парка природе „Голија“ који ће, у циљу одрживог развоја туризма и очувања биодиверзитета, дефинисати стратешке, средњорочне циљеве и пројекте од значаја за активирање ендогених потенцијала Голије.

Тренутни статус активности: израда SWOT анализе је у току.

Спровођење кампање подизања свести о значају развијања партнерстава и сарадње између различитих нивоа управљања, приватног сектора и друштвених група, са циљем активирања туристичких потеницаја и општег развоја Парка природе „Голија“.

Тренутни статус активности: иницијални промотивни догађај је у припреми. Студијско путовање ћe бити организовано током септембра 2017. године.
Ове активности ћe дефинисати циљеве, приоритете и одговорности заинтересованих страна, приоритизовати финансирање пројеката кроз различите изворе и моделе, али и обезбедити ефикасније коришћење — домаћих, донаторских и других средстава. Кључну yлory у овом процесу ћe поред Министарства имати и међуресорна радна група(3) за реализацију пројекта установљавања ски центра Голија као пројекта од значаја за развој националног ryризма и равномерног регионалног развоја.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
(1)Пројекат одобрен 10. авryста 2016. у Врању на другом годишњем састанку управног одбора Ееропског ПРОГРЕС-а

(2)Пет локалних самоуправа на подручју Парка природе „Голија“: Рашка, Ноеи Пазар, Ивањица, Краљево, Сјеница

(3)Чланови радне групе су представници Министарства трговине, туризма и тепекомуникација; Министарства грађевинарства, cao6pahaja и инфраструктуре; Министарства рударства и енергетике; Министарства привреде; Министарства унутрашњих послова; Министарства финансија; Министарства пољопривреде и заштите жиеотне средине; ЈП „Скијапишта Србије“; ЈП „Електропривреда Србије“; ЈВП „Србијаводе“; ЈП „Путеви Србије“; Завода за заштиту природе Србије; Завода за заштиту споменика културе у Краљеву; Агенције за заштиту животне средине; Града Краљева и Новог Пазара; Општине Рашка; Општине Ивањица; Туристичке организације општине Сјеница и програма Европски ПРОГРЕС
Програм финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Србије, а спроводи УНОПС у сарадњи са 34 локалне самоуправе југоисточне и југозападне Србије www.evropskiprogres.org

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

У периоду од 10-16 септембра 2017. године Иван Милуновић, вд директора Завода, посетио је Италију, као члан радне групе Пројекта. Том приликом одржани су састанци са представницима Националних паркова Foreste Casentinesi (NPFC), Monti della Laga (NPGS), Abruzzo Lazio e Molise (NPALM) и представницима Министарства заштите животне средине, копна и мора Италије, ради упознавања са примерима добре праксе у Италији и формирања стратегија заштићеног подручја парка природе Голија.

Категорије