ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР НАРУЧИОЦА

август 19, 2015 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор marijanel

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за заштиту споменка културе Краљево.

Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за заштиту споменка културе Краљево (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује поступак јавне набавке унутар Завода за заштиту споменика културе Краљево, а нарочито начин и поступак планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), начин обављања послова јавних набавки, одговорност за планирање и обављање послова јавних набавки, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци, а све у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).

Правилником се уређује и поступак, рокови израде и доношења плана јавних набавки и измена и допуна плана јавних набавки, извештавање, овлашћења и одговорност организационих јединица, односно лица која учествују у планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања.

Правилником се уређује и поступак, рокови израде и доношења плана набавки добара, услуга или радова на које се не примењују одредбе Закона.