Радови на НКД Аџића кући у Краљеву

Аџића кућа спада у најстарије стамбене зграде у Краљеву. Грађена је на равном терену са укопаним подрумом испод једног дела куће. Темељи су ниски, од камена, а зидови бондручни, са испуном од ћерпича. Кров је четвороводни, са дубоким стрехама, покривен ћерамидом. У кућу се улази преко отвореног дрвеног доксата.

Град Краљево је обезбедио новчана средства за извођење реконсруктивних радова на овој кући. Захваљујући тим средствима Завод за заштиту споменика културе Краљево је ирадио пројекат и предрачун за интервентне радове на овом непокретном културном добру. У договору са Републичким заводом за заштиту споменика културе планирају се даљи радови на НКД-у.

Категорије