ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Одлуке Владе Републике Србије о укидању ванредног стања Завод за заштиту споменика културе Краљево обавештава странке и трећа лица да почев од 11. маја 2020. своју делатност обавља у пуном капацитету. У циљу заштите запослених и спровођења препоручених заштитних мера, странке се упућују да се за подношење захтева и добијање информација обраћају Заводу путем поште или електронским путем на адресу zzzskv@gmail.com

као и телефоном на број 036/331-866

у периоду од 08-15 часова

Хвала на разумевању!

Објављено под НАСЛОВНА | Коментари су искључени на ОБАВЕШТЕЊЕ

Правилник о организацији рада у Заводу за заштиту споменика културе Краљево током трајања ванредног стања због заразне болести COVID – 19 („Корона вирус“) и поступању запослених и радно ангажованих лица

Објављено под НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Правилник о организацији рада у Заводу за заштиту споменика културе Краљево током трајања ванредног стања због заразне болести COVID – 19 („Корона вирус“) и поступању запослених и радно ангажованих лица

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Уредбе Владе Републике Србије о увођењу ванредног стања Завод за заштиту споменика кулктуре Краљево обавештава странке и трећа лица да ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 затвара своје просторије до даљњег. Странке се упућују да се за подношење захтева и добијање информација обрате Заводу захтевом путем електронске поште на адресу zzzskv@gmail.com.

Хвала на разумевању!

Објављено под НАСЛОВНА | Коментари су искључени на ОБАВЕШТЕЊЕ

Изложба „Жене у умjетности“ у сарајевској Вијећници

У оквиру пројекта „Музејске приче“ који се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, у петак у Музеју Вијећница у Сарајеву отворена је изложба под називом „Жене у умјетности“.

Пројекат реализују Град Сарајево у партнерству са Историјским музејом БиХ, Центром за културу „Вук Караџић“ из Лознице и  Заводом за заштиту споменика културе из Краљева.

https://www.facebook.com/Muzejske-pri%C4%8De-592037601310473/

https://www.instagram.com/muzejske_price/?hl=sr

У оквиру изложбе презентована су дела савремених слика и фотографија из света жена ауторки мр. Снежане Нешковић Симић, Сњежане Влатковић, мр. Катарине Грујовић Брковић, те легат Надежде Виторовић.

Изложба ће бити постављена до 27. марта 2020. године.

https://www.sarajevo.ba/bs/article/7285/u-okviru-eu-projekta-otvorena-izlozba-zene-u-umjetnosti-u-sarajevskoj-vijecnici?fbclid=IwAR1o0UIfFk3A5LbWEyF8FRf_qlUJRZWlEKnWK8dQ8WVHTa7FlZ7_1BuAuB0

Објављено под НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Изложба „Жене у умjетности“ у сарајевској Вијећници

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

На основу члана 24. Статута Завода за заштиту споменика културе Краљево бр. 1930/1 од 24.10.2019. и на основу Одлуке Управног одбора број: 2051/1  од 28.11.2019 . године,  Управни одбор Завода за заштиту споменика културе  Краљево  расписује             ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ                                              СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО   На конкурс за избор директора Завода за заштиту споменика културе  Краљево , може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:
 • високo образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године).
 • да има најмање пет година радног искуства у струци;
 • да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
 • познавање једног светског језика;
 • држављанство Републике Србије;
 • општа здравствена способност.
Кандидат уз пријаву подноси следеће доказе:
 • предлог програма рада и развоја Завода за период од четири године;
 • диплому о стеченој стручној спреми;
 • оверену потврду послодавца, оверену копију решења или уговора/анекса уговора о раду којима се потврђује радно искуство у области заштите културног наслеђа,
 • биографију са библиографијом својеручно потписану која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
 • уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
 • уверење да кандидат није правноснажно осуђиван, издато после дана објављивања конкурса;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • фотокопију личне карте;
 • доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење издато од стране здравствене установе регистроване за издавање уверења;
 • доказ о знању страног језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда установе или школе страних језика и сл.) ;
Докази из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице: 1) да поседује искуство у раду на пословима заштите непокретних културних добара; 2) квалитет предложеног програма рада и развоја Завода, из поднете конкурсне документације. Управни одбор ће у року од 30 дана од дана завршетка конкурса обавити разговоре са кандидатима и саставити образложен предлог листе кандидата са мишљењем и записником о обављеном разговору доставити министарству надлежном за послове културе. Директора Завода за заштиту споменика културе Краљево именује Влада Републике Србије на период од четири године на основу предлога Управног одбора Завода, који је претходно прихваћен од стране министарства надлежног за послове културе. Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „Kонкурс за избор директора“ достављају се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36000 Краљево,  Цара Лазара 24, радног дана од 07 – 12 часова, у року од 15 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање и биће одбачене. Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон  036/331-866 контакт особа је Марија Алексић Чеврљаковић.
Објављено под НАСЛОВНА | Коментари су искључени на ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

Статут

Статут Завода за заштиту споменика Краљево, број 1930_1, 24.10.2019. године

Објављено под НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Статут

Записник са XIX седнице Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево 24.10.2019.године

Записник са XIX седнице Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево.

Објављено под ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА УО, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Записник са XIX седнице Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево 24.10.2019.године

Гавровића чардак пренет у црквену порту у Прањанима

Пројектом Конзерваторско-рестаураторски радови на пресељењу Гавровића чардака у Прањанима код Горњег Милановца предвиђено је измештање утврђеног непокретног културног добра, изграђеног седамдесетих година XIX века које је, због неодржавања, угрожено и склоно даљем пропадању. Док је домаћинство у којем се чардак налази било активно, културно добро је адекватно одржавано и чак је у неколико наврата презентовано стручњацима из области заштите и урбанизма као добар пример заштите културног наслеђа. Почетком овог века домаћинство је напуштено, а чардак остављен на милост временским условима, што је довело до појаве значајних оштећења, посебно на кровном покривачу, која угрожавају његов даљи опстанак. Заједничком акцијом Црквене општине Прањани и Месне заједнице направљен је договор са власником чардака о преузимању културног добра, и његовој адекватној презентацији, због чега је и издата дозвола Министарства културе и информисања РС, за премештање на нову локацију, поред цркве брвнаре из 1827. године, културног добра од великог значаја. Како је то предвиђено пројектом, који финансира Министарство културе и информисања РС, Гавровића чардак пренет је на нову локацију без расклапања. Радови се настављају израдом и постављањем кровне конструкције и покривача.

Фотографије снимио Далибор Анђелковић, фотограф Завода за заштиту споменика културе Краљево.

Објављено под НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Гавровића чардак пренет у црквену порту у Прањанима

Записник са XVIII седнице Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево, 22.10.2019. године

Записник са XVIII седнице Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево, 22.10.2019. године

Објављено под ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА УО, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Записник са XVIII седнице Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево, 22.10.2019. године